MoonScript版的Ngx.Timer

作者:糖果

实际如果是直接调用ngx.timer的API,moonscript和lua的ngx.timer的函数写法差别不是很大。

candylab.moon

handler = (fill, params)->
  ok, err = ngx.timer.at(1, handler, "params-data")
  ngx.log(ngx.DEBUG, "ok:", ok, " err:", err)
     
ok, err = ngx.timer.at(6, handler, "params-data")
  
      
if not ok then
  ngx.log(ngx.ERR, "err:", err)

candylab.lua

local http = require("lapis.nginx.http")

local handler
handler = function(fill, params)
 local ok, err = ngx.timer.at(1, handler, "params-data")
 return ngx.log(ngx.DEBUG, "ok:", ok, " err:", err)
end

local ok, err = ngx.timer.at(6, handler, "params-data")

if not ok then
 return ngx.log(ngx.ERR, "err:", err)
end

糖果

糖果
LUA教程

程序员如何选择合适的机械键盘

**目录**{: #toc }* [ ] TOC{:toc}- 一,最好不要机械键盘,我没有听噪声的癖好,但如果有声音不是很大的,求推荐。- 二,键程不用很大,有反馈的感觉就好,像笔记本键盘一样。- 三,按键稳定,你不能手指放上面晃一晃按键就跟着你跑(夸张说法。。)- 四...… Continue reading

程序员如何选购薄膜键盘

Published on September 06, 2020